Inscrierea la Medicul de Familie

Acte necesare pentru inscrierea la medicul de familie

1. Pentru a se inscrie la un medic de familie 
1. Va trebui sa va decideti asupra medicului de familie din partea caruia doriti sa beneficiati de asistenta medicala.

                Asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu completarile ulterioare si prin cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara, autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

              Asistenta medicala stomatologica va puteti adresa oricarui medic stomatolog care functioneaza la un cabinet medical acreditat si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate.

2. Dupa ce v-ati decis asupra medicului de familie care va va acorda asistenta medicala si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate veti face acestuia dovada platii sau scutirii de la plata contributiei la FNUASS.

Observatie:
Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel in care lucrati / locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:
– sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;
– sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv.

ATENTIE!
Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate.

 

2. Pentru a schimba medicul de familie
Conditie:
Schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog nu se poate face decat dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere.
Pentru schimbarea medicului, va trebui sa obtineti acceptul noului medic la care va veti prezenta cu actele necesare inscrierii la medicul de familie sau stomatolog. De asemenea, va trebui sa-i comunicati acestuia numele fostului medic la care ati fost inscrisi. Noul medic va trebui sa transmita casei de asigurari si fostului medic faptul ca v-a preluat in evidenta sa.
Daca noul medic este din alt judet, consultati informatiile referitoare la inscrierea la medicul de familie sau stomatolog.

 

3. Pentru a beneficia de asistenta medicala

Conditii:
Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie.
Cu exceptia urgentelor, asiguratii trebuie sa prezinte medicului caruia i se adreseaza acte ce constituie dovada achitarii sau scutirii de la plata contributiei la asigurarile de sanatate.

Medicul de familie este prima persoana pe care trebuie sa o consultati pentru a beneficia de asistenta medicala. In functie de situatie, medicul de familie va poate acorda o trimitere catre medicul specialist sau, direct, pentru internarea in spital.

Medicul specialist va va face unele consultatii sau analize mai amanuntite. De asemenea, daca e cazul, el va pate acorda trimiterea catre internarea in spital.

Important!
Nu uitati ca majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afectiunile necesita internarea in spital.

Urgentele (servicii de urgenta) :
Pentru situatiile de urgenta va puteti prezenta la orice medic, din orice unitate medicala, fara nici un fel de trimitere si fara nici un alt document. Totusi, daca se poate, e recomandabil ca mai intai sa va adresati (direct sau telefonic) medicului familie.

 

4. Pentru a obtine retete compensate sau gratuite

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se aproba prin hotarare a Guvernului. In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

Conditie:
Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie
Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti, este  sa va prezentati la medicul de familie. In urma consultatiei, daca este cazul, acesta va va elibera reteta cu medicamentele compensate sau gratuite de care aveti nevoie.
In unele situatii, medicul de familie va poate da o trimitere catre un medic specialist care, in urma unor consultatii de specialitate, va va acorda reteta corespunzatoare sau va completa o SCRISOARE MEDICALA pentru eliberarea retetei de catre medicul de familie.
In situatia in care asiguratul renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie in cadrul sumei respective
Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe prescriptia medicala, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal – CNP, data eliberarii.

ATENTIE!
Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 – 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 – 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile. Pentru afectiunile cronice considerate caz nou in prima luna de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, dupa care se aplica reglementarile de mai sus privind bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.
Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila in   mediul urban numai in primele 24 de ore de la prescriere, iar in  mediul rural 48 de ore.

 

5. Pentru a beneficia de asistenta stomatologica

Conditie:
In functie de controalele preventive pe care trebuie sa le faceti, casa de asigurari va va deconta o parte din cheltuielile pentru asistenta stomatologica (servicii stomatologice).
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ASIGURAT, RESPECTIV DE ASIGURAT FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI
În conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007, cu modificările si completările ulterioare Art. 20 – Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – ADEVERINŢA, eliberat de C.A.S., potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

 

1. COPIII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 18 ANI:
– act de identitate sau certificat de naştere, după caz.
ADEVERINŢA este valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate).

 

2. TINERII CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 18 SI 26 DE ANI:
– act de identitate
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu  realizează venituri din muncă
– adeverinţa de elev sau student;
ADEVERINŢA este valabilă pe durata anului şcolar sau universitar.

 

3. TINERII CU VÂRSTA DE PÂNA LA 26 DE ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI:
– act de identitate
– document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
– un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social
ADEVERINŢA este valabilă un an de la data emiterii.

 

 1. SOTUL, SOTIA SI PARINTII AFLATI ÎN ÎNTRETINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE:
  – act de identitate
  – documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată
  – declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu  realizează venituri proprii
  – declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă
  ADEVERINŢA este valabilă 3 luni de la data emiterii.
 1. BENEFICIARII Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum şi PERSOANELE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

– act de identitate
– documente doveditoare care să ateste că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii.
ADEVERINŢA este valabilă un an de la data emiterii.

 

 1. PERSOANELE CU HANDICAP:
  – act de identitate
  – certificat de încadrare într-un grad de handicap
  – declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate
  ADEVERINŢA este valabilă un an de la data emiterii.

 

 1. BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE ÎN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE stabilite de Ministerul Sănătăţii  până la vindecarea respectivei afecţiuni:
  – act de identitate
  – adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate
  – declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.
  ADEVERINŢA este valabilă un an de la data emiterii.

 

 1. FEMEILE ÎNSARCINATE SAU LĂUZE:
  – act de identitate
  – adeverinţa medicală
  – certificat de naştere al copilului – pentru lăuze
  – declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară.
  ADEVERINŢA este valabilă un an de la data emiterii.

 

 1. PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani:
  – actul de identitate
  – decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Mun.Bucureşti
  ADEVERINŢA este valabilă 2 ani de la data emiterii.

 

 1. PERSOANELE BENEFICIARE DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ:
  – actul de identitate
  – carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj
  ADEVERINŢA este valabilă 6 luni de la data emiterii.

 

 1. PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii:
  – adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care să rezulte că se află în această situaţie. ADEVERINŢA este valabilă 3 luni de la data emiterii.

 

 1. Persoanele care fac parte dintr-o FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare:
  – actul de identitate
  – adeverinţa eliberată de primăria din localitatea de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.ADEVERINŢA  este valabilă un an de la data emiterii.

 

 1. Persoanele care au calitatea de PENSIONARI:
  – actul de identitate,
  – cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara (în cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei).
  – declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii.
  ADEVERINŢA este valabilă 2 ani de la data emiterii.

 

14. Persoanele care se află în  EXECUTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA la art. 105, 113 si 114 din CODUL PENAL şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

– adeverinţa  emisă de instituţia respectivă  sau  de instituţia în grija căreia se află persoane.
ADEVERINŢA este valabilă 3 luni de la data emiterii.

 

15. PERSONALUL MONARHAL al cultelor recunoscute:
– adeverinţa  emisă de unităţile centrale de cult
– declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.
ADEVERINŢA  este valabilă 3 luni de la data emiterii.

ATENŢIE!

ASIGURATUL ARE OBLIGATIA DE A ANUNŢA ÎN TERMEN DE 15 ZILE CALENDARISTICE MEDICUL DE FAMILIE ŞI C.A.S. DESPRE ORICE SCHIMBARE CARE POATE CONDUCE LA MODIFICAREA CONDIŢIILOR DE DOBÂNDIRE A CALITĂŢII DE ASIGURAT FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI.

ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE PERSOANELE BENEFICIARE ALE DOCUMENTULUI PREVĂZUT MAI SUS NU MAI ÎNDEPLINESC UNA DINTRE CONDIŢIILE ÎN BAZA CĂRORA AU BENEFICIAT DE ASIGURAREA SOCIALĂ DE SĂNĂTATE FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI SAU CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE, VALABILITATEA DOCUMENTULUI PREVĂZUT ÎNCETEAZĂ DE DREPT DE LA ACEA DATĂ. 

PERSOANELE ÎNCADRATE LA PCT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ŞI 14 BENEFICIAZĂ DE ADEVERINŢA DE ASIGURAT, ELIBERATĂ DE C.A.S. PE BAZA DOCUMENTELOR PREVĂZUTE LA CATEGORIA DIN CARE FAC PARTE, DACĂ SUNT ÎNDEPLINITE URMĂTOARELE CONDIŢII:

1). NU FIGUREAZA ÎN BAZA DE DATE A C.A.S., PRECUM SI ÎN BAZA DE DATE TRANSMISĂ DE A.N.A.F. ÎN BAZA PROTOCOLULUI ÎNCHEIAT CU C.N.A.S., CU VENITURI IMPOZABILE PENTRU CARE AU OBLIGAŢIA PLĂŢII CONTRIBUŢIEI. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SE CONSTATĂ CĂ REALIZEAZĂ ASTFEL DE VENITURI, PENTRU CARE PLĂTESC CONTRIBUŢIA CURENTĂ SAU NU REALIZEAZĂ VENITURI LA DATA VERIFICĂRII, SE ELIBEREAZĂ ADEVERINŢA DE ASIGURAT;

2). ÎN CAZUL ÎN CARE PERSOANELE SOLICITANTE REALIZEAZĂ VENITURI, PENTRU  CARE NU AU ÎNCEPUT PLATA CONTRIBUŢIEI, NU SE ELIBEREAZĂ ADEVERINŢA DE ASIGURAT PÂNĂ CE ACESTEA NU ÎNCEP SĂ PLĂTEASCĂ CONTRIBUŢIA CURENTĂ.

PERSOANELE ÎNCADRATE LA PCT.1, 9, 10, 11, 12 ŞI 13 POT FACE DOVADA CALITĂŢII DE ASIGURAT, PÂNĂ LA OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE ASIGURAT, PE BAZA DOCUMENTELOR LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ACESTE PREVEDERI.

OBSERVATIE:
PENTRU  OBŢINEREA  ADEVERINŢEI  DE  ASIGURAT/COASIGURAT SE  VERIFICĂ CALITATEA DE ASIGURAT PE ULTIMII 5 ANI

Counter vizitatori

Google

Vizualizari|Google |Vizitatori unici

 • Din ultimele 24h: 0
 • Din ultimele 7 zile: 0
 • Din ultimele 30 de zile: 0
 • Sunt online acum: 0
mai 2019
Lu Ma Mi Jo Vi Du
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Contact

Calea 13 Septembrie Nr. 89, parter, Sector 5, Bucuresti
Tel.: 021 413 45 56
Mobil: 0753 111 999
E-mail: astefanescu35@yahoo.com
office@clippertonmedical.ro
Facebook.com/clippertonmedical.ro

Program

Luni: 14.00 – 19.00
Marti: 09.00 – 14.00
Miercuri: 09.00 – 16.00
Joi: 14.00 – 19.00
Vineri: 09.00 – 14.00
Sambata / Duminica: INCHIS

 1. Va puteti programa la cabinetul nostru la tel.: 021.313.59.46 sau 0753.111.999, dar si online, in urma completarii acestui formular. Veti fi contactat(a) telefonic pentru a valida informatiile sau pentru a va raspunde intrebarilor postate.
© CriSTYLE(.ro) Freelance Design :.
close
Facebook Iconfacebook like button